Partnerschap Opleiden in de School

Samen de leerkracht op de beste plek opleiden, daar draait het om in het Partnerschap Opleiden in de School.  Door als werkveld en opleiding de kennis en kunde te delen, door samen te onderzoeken en samen te ontwikkelen wil in Nederland de Fontys Hogeschool Kind en Educatie pabo-studenten opleiden tot leerkracht op een werkplek die voldoet aan de kwaliteitscriteria van de Academische Opleidingsschool.

http://www.partnerschapopleidenindeschool.nl/

Opleiden in de school

De opleidingsschool is geen Nederlands verschijnsel. Al in het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw ontstonden in de Verenigde Staten zogeheten professional development schools. Deze samenwerkingsverbanden tussen lerarenopleiding en scholen mikken op de verbetering van scholen èn op de revitalisering van de lerarenopleiding. In Engeland bestaan sinds 2010 de zogeheten teaching schools, gebaseerd op het model van academische ziekenhuizen (die ook een opleidingsfunctie hebben). Teaching schools zijn excellente scholen waar aanstaande leraren vanaf het begin van hun opleiding werken met begeleiding van gekwalificeerde leraren en mentoren. Daarnaast studeren zij aan universiteit of lerarenopleiding. Teaching schools voorzien ook in de professionele ontwikkeling van ervaren leraren.

Opleiden in de school – de context

Dit kwaliteitskatern van het Steunpunt Opleidingsscholen beschrijft de ontstaansgeschiedenis, de doelen en de functies van de opleidingsschool. De auteurs behandelen verschillende modellen van opleidingsscholen, kritische succesfactoren en kwaliteitsstandaarden.

http://www.partnerschapopleidenindeschool.nl/file/70/052015-rco-vor-por-decontextopleidenindeschool-lr1.pdf

Het Steunpunt Opleidingsscholen brengt voor het primair onderwijs een serie katernen uit over verschillende thema’s binnen Opleiden in de School. Deze katernen hebben het doel om de kennis die er is samen te vatten, te bundelen en te delen met de praktijk.

https://www.steunpuntopleidingsscholen.nl/