Achtergronden

Omstreeks 1900 nam de belangstelling voor pedagogiek toe en tegelijk de belangstelling voor de aanpassing van het onderwijs aan de nieuwe omstandigheden. Een selectie naar intelligentie paste daarin volkomen. De pedagogiek was tot dan toe sterk gekoppeld aan de wijsbegeerte.  De groeiende behoefte aan een praktische pedagogiek gaf een sterke impuls voor het empirisch pedagogisch onderzoek. 

Medische achtergrond

Net als Maria Montessori is het opmerkelijk dat Decroly bijna vanzelf vanuit een medische achtergrond kwam tot belangstelling voor het gehandicapte kind en vandaar tot een meer algemeen pedagogische en onderwijskundige belangstelling. Onder invloed van de toenemende industrialisatie in het begin van de twintigste eeuw werden hogere eisen gesteld aan het lager onderwijs. Een grotere groep kinderen kon het lager onderwijsniveau niet aan en werd doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs. Een selectie op basis van intelligentie paste daar volkomen in. Binet en Simon ontwikkelden in deze periode intelligentietests. Decroly had in zijn medische opleiding geleerd te experimenteren en te meten. Heel zijn leven heeft hij getracht zijn ervaringen met kinderen te systematiseren en vooral de meting van de intelligentie had zijn belangstelling.

The New Educational Fellowship

The New Educational Fellowship was een onderwijsvernieuwingsbeweging die experimenteerde met vernieuwingsprojecten en praktijkgericht werkten zonder al te veel theorievorming zoals dat in academische milieus gebeurde. Decroly had veel contacten met deze vernieuwingsbeweging. Na de eerste wereldoorlog werd deze beweging versterkt in haar  overtuiging om aan een betere wereld te werken door opvoeding en onderwijs gericht op verdraagzaamheid, zelfontplooiïng en wereldburgerschap.

Der Weltbund für Erneuerung der Erziehung – New Education Fellowship (WEE – WEF) als älteste internationale erziehungswissenschaftliche Gelehrtengesellschaft (International Scientific Community) und zugleich praxisnahe pädagogische Gemeinschaft, verstand sich seit seiner Gründung 1921 in Calais immer als das wichtigste Forum der Reformpädagogik der zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts.

http://www.wef-international.org/