Onderwijsonderzoek vakkundig verkennen: een gids voor docenten

Samenvatting gebaseerd op een artikel van Carolina Kuepper-Tetzel, Understanding Research Papers: A Guide For Teachers, LEARNING SCIENTISTS POSTS FOR TEACHERS, 30-9-2021

Een van de belangrijkste doelen bij The Learning Scientists is om informatie te brengen over leerpsychologie voor een brede doelgroep. De blogpost is hiervoor een geschikt medium. Je hoeft als docent geen abonnement te hebben op dure academische vaktijdschriften en de je hoeft ook geen achtergrondkennis te hebben om deze artikels te lezen. Docenten kunnen echter baat hebben bij het lezen van onderzoekspapers om uit de eerste hand te weten waarom en hoe onderzoek wordt uitgevoerd en wat kan worden geconcludeerd uit onderzoeksresultaten. In dit bericht zal ik een overzicht geven van de algemene structuur van onderzoekspapers. De hier geschetste structuur is van toepassing op de meeste artikelen die over empirisch onderzoek in de gedragswetenschappen zijn gepubliceerd.

Algemene structuur van onderzoeksartikels

De algemene structuur van een onderzoekspaper zal meestal een zandlopervorm volgen. Dat betekent dat een onderzoekspaper breed zal beginnen door het onderzoek in te bedden in de algemene context en het algemene probleem te vermelden dat het behandelt. Naarmate de Inleiding vordert, zal de scope steeds specifieker worden. De inleiding eindigt met predicties, verwachtingen en hypothesen voor de beschreven problematiek en die voorwerp zijn van het onderzoek. De inleiding wordt gevolgd door het gedeelte Methode. Hier blijft de onderzoeker op een concreet niveau en beperkt zich tot het beschrijven hoe het onderzoek is uitgevoerd met o.a. aanduidingen over de populatie die onderzocht werd en welke methoden gebruikt werden. Na het onderdeel over Methode worden de bevindingen van het onderzoek gepresenteerd in de rubriek Resultaten. Deze rapportering blijft concreet en specifiek gericht op het onderzoek. Last but not least worden de bevindingen besproken in het onderdeel Discussie. Hier zal de onderzoeker beginnen met het geven van een samenvatting van de bevindingen van het onderzoek, maar zal de discussie vervolgens verbreden door andere literatuur, beperkingen en, ten slotte, meer algemene conclusies te trekken. Bijgevolg wordt het onderzoeksverslag breder naarmate de discussie vordert. Deze zandloperstructuur, d.w.z. breed-naar-smal/smal-naar-breed, wordt weerspiegeld in de meeste onderzoeksartikels die je tegenkomt.

De Inleiding in het onderzoeksartikel

Het doel van de inleiding is om de reden te geven voor het uitvoeren van het onderzoek. Het beantwoordt de ‘Waarom?’-vraag: waarom is het de moeite waard om dat specifieke onderwerp te onderzoeken? Waarom zouden we ons druk maken over dat specifieke onderwerp? De inleiding biedt een evidence-based motivering voor het onderzoek. Hier zal de onderzoeker verschillende onderzoekspapers en theorieën gebruiken om een ​​sterk argument voor de onderzoeksvraag en de hypothese op te bouwen. Als je de inleiding leest, zou je moeten kunnen raden wat de onderzoeker aan het einde van de inleiding gaat voorspellen. De reden hiervoor is dat de onderzoeker eerdere bevindingen in de literatuur systematisch zal benadrukken en wijzen op mogelijke hiaten in de literatuur, anomalieën in eerder onderzoek of de noodzaak om aannames van een theorie te testen.

Voor de lezer is het belangrijk om op basis van de inleiding een oordeel te kunnen vormen over de relevantie van het onderwerp voor de lespraktijk. Gaat de onderzoekspaper in op zaken die direct bruikbaar zijn voor de onderwijspraktijk? Heb je zelf de onderzoeksvraag al eerder gesteld als onderdeel van je onderwijs? Kan de onderzoekspaper je helpen een probleem in je onderwijs op te lossen?

Methode

Het gedeelte Methode in een onderzoekspaper zal een concrete beschrijving geven van hoe het onderzoek is uitgevoerd. Het beantwoordt de ‘Hoe?’-vraag door een beschrijving te geven van de deelnemers die aan het onderzoek hebben deelgenomen, de materialen en methodieken die in het onderzoek zijn gebruikt en de procedure van het onderzoek. De procedure geeft specifiek een stapsgewijze beschrijving van wat de deelnemers aan het onderzoek moesten doen. Om het in academische termen te zeggen, wordt in het hoofdstuk Methode geschetst hoe de hypothese werd geoperationaliseerd. Dit is gewoon een mooie manier om te zeggen: hoe de hypothese werd getest.

Als docent wil je misschien aandacht besteden aan het gebruikte materiaal en hoe het onderzoek is opgezet. Vraag jezelf af of de didactische methoden een goede weergave zijn van de materialen en methodieken die je in je klas gebruikt. Dit zal je helpen om het onderzoek in de juiste context te plaatsen. Geen enkele studie zal ooit perfect passen bij je klaspraktijk, maar er kunnen belangrijke elementen van het onderzoek zijn die wel gebruikt kunnen worden.

Resultaten

In het onderdeel Resultaten worden de bevindingen van het onderzoek gerapporteerd. Hier presenteert de onderzoeker de gegevens in de vorm van figuren en/of tabellen en levert hij een rapportage van de statistische methoden die werden gebruikt. In wezen beantwoordt dit onderdeel van het onderzoeksverslag Resultaten de ‘Wat?’-vraag door te presenteren wat de uitkomst van het onderzoek was. Na het presenteren van statistische toetsingen zullen onderzoekers meestal korte verklaringen geven over wat de uitkomst van de toetsen betekenen. Omslachtige interpretaties van de resultaten worden hier meestal niet gegeven, maar besproken in het volgende gedeelte: Discussie.

Toegegeven, dit gedeelte is de grootste uitdaging om door te nemen, aangezien docenten niet per se de achtergrondkennis hebben over statistische methoden. Als uitgangspunt zou ik gaan kijken naar figuren en tabellen en proberen in kaart te brengen wat je daar ziet met informatie die in de tekst wordt vermeld. Misschien wil je ook letten op de grootte van de effecten. Dus als je bijvoorbeeld een onderzoek hebt waarin twee verschillende condities tegen elkaar zijn getest – bijvoorbeeld doceren van informatie versus groepswerk om de informatie samen te brengen – wil je nagaan hoe groot de verschillen zijn tussen de twee groepen en hoe verspreid de resultaten in elk van deze groepen zijn. De reden hiervoor is dat je waarschijnlijk het meest geïnteresseerd bent in zinvolle resultaten die waarschijnlijk een verschil zullen maken in je klaspraktijk in vergelijking met kleine effecten.

Discussie & Conclusie

Ten slotte is de sectie Discussie de plaats waar de onderzoeksresultaten zijn ingebed in de bredere literatuur. Dit gedeelte begint meestal met een samenvatting van de resultaten en brengt deze bevindingen vervolgens in verband met de hypothesen, eerder onderzoek en theorie. Als zodanig beantwoordt het gedeelte Discussie de vraag ‘Dus wat?’. Hier zal de onderzoeker een kritische evaluatie en interpretatie van de bevindingen geven. Men zal ook wijzen op eventuele beperkingen en hoe deze in toekomstige studies kunnen worden aangepakt. Afhankelijk van het onderwerp en de reikwijdte van het artikel, vind je hier enkele praktische implicaties. De sectie Discussie wordt afgesloten met een algemene conclusie van het uitgevoerde onderzoek.

Docenten willen zich misschien specifiek concentreren op de praktische implicaties die hier worden genoemd. Tevens is het doorlezen van de gestelde beperkingen een goede manier om te beslissen of de onderzoeksresultaten van toepassing zijn voor je specifieke klascontext. Ten slotte kunnen docenten aandacht besteden aan de theorieën die worden voorgesteld om de bevindingen te verklaren. Deze geven meestal belangrijke inzichten in de (cognitieve) processen die verantwoordelijk kunnen zijn voor de effecten en geven een verklaring waarom de bevindingen zijn opgetreden. Bij het nadenken over het gebruik van de bevindingen om de lespraktijk te verrijken, willen leraren misschien nadenken over hoe ze de voorgestelde (cognitieve) processen bij hun leerlingen kunnen maximaliseren – door hun lesmateriaal in hun klaspraktijk te gebruiken.

Enkele tips om onderzoeksrapporten te selecteren

  • Maak je selectie in functie van je huidige lespraktijk en de vernieuwingen en/of problemen die je wil aanpakken.
  • Probeer meerdere papers over hetzelfde onderwerp te lezen om een ​​vollediger beeld te krijgen van het onderzoeksveld.
  • Review papers zijn een goede manier om een onderwerp te verkennen. Ze bieden een overzicht van een specifiek onderwerp door verschillende papers te bekijken. Van review artikels kun je meer te weten komen over specifieke onderzoeken die je dan kunt opzoeken.
  • Ga samen met collega’s aan de slag om onderzoeksliteratuur door te nemen. Stel elkaar vragen over deze lectuur en breng in kaart welke acties je zal ondernemen in de klaspraktijk en tot welke bevindingen je komt.