Leerpsychologie voor de onderwijspraktijk

Reeds eeuwen wordt in het onderwijs geëxperimenteerd met leerplannen, methodieken en hulpmiddelen om het leerrendement te verbeteren. Weinig van deze goedbedoelde ‘experimenten’ zijn op onderzoek gebaseerd. Een schoolvoorbeeld is het experimenteren met leerstijlen. Aanpassing van het onderwijs aan de leerstijl van elke leerling zou betere resultaten opleveren. Onderzoek biedt echter geen evidentie voor deze aanname die reeds decennia gangbaar is.

Experimenteel wetenschappelijk onderzoek over hoe mensen leren begint pas een eeuw geleden. Sinds eind vorige eeuw is er een toegenomen interesse merkbaar van cognitieve psychologen om de opgebouwde kennis over geheugen en leerprocessen toe te passen in de onderwijscontext. De samenwerking van leraren en onderzoekers leverden vruchtbare onderwijsinnovaties op.

Op de website van ‘The Learning Agency’ zijn voor zes leerstrategieën video’s beschikbaar om deze succesvolle vernieuwingen vlot te dissemineren.

https://www.the-learning-agency-lab.com/science-of-learning-research-meets-practice.html

Meer toelichting is te vinden in het document van Alisa Cook and Ulrich Boser, The Science of Learning: Research Meets Practice. Six Research-Based Teaching Practices are put into practice.

Het betreft volgende strategieën:

  • Elaboration , which involves linking new information in the mind to other information in a meaningful way.
  • Retrieval Practice , which involves actively trying to recall information that we want to remember.
  • Metacognition , which involves reflecting on one’s own understandings and problem-solving strategies.
  • Spaced Practice , which involves spacing out practice in time to promote long-term retention to make learning more efficient.
  • Interleaving , which involves mixing up problem types to facilitate the ability to apply the right procedure to the appropriate problem.
  • Dual Coding , which involves integrating visuals and text or audio in a way that facilitates conceptual understanding.

Voor elke strategie is een link voorzien naar een blog/website van een leerpsycholoog die toegankelijke informatie voorziet voor een breed publiek.

Op de website van ‘The Learning Scientists‘ vind je ook nagenoeg dezelfde zes strategieën beschreven maar’ Metacognition’ is vervangen door ‘Concrete Examples’. Voor elke strategie is eveneens materiaal te downloaden.

https://www.learningscientists.org/downloadable-materials

Aansluitend bij deze bevindingen om leerpsychologisch onderzoek en onderwijspraktijk beter op elkaar af te stemmen moet er jammer genoeg ook gezegd worden dat leraren en leraren in opleiding vaak misvattingen hebben over hoe leerlingen leren. Een survey studie (2019) van Ulrich Boser (oprichter van The Learning Agency) brengt een bondig rapport hierover met volgende conclusie:

The existing evidence on teaching practice and beliefs paints a consistent picture: teachers are not being provided with the knowledge to make their teaching truly effective. Teacher textbooks do not discuss what scientists know about learning; students and members of the public do not know what effective teaching and learning looks like; and teachers cannot consistently identify effective teaching and studying techniques. 
These findings, however, also suggest a way forward: teachers seem to get most of their information on teaching and learning from professional development courses, conferences, and their peers. Providing accurate information through these channels could be an effective way of combating the widely believed myths and misunderstandings about teaching and learning.

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Bu7vkfeR9zn0XYtVJbb9vbEesfXRjr1C

https://www.the-learning-agency.com/guides.html