Effectief inhalen van leerachterstand in ‘Corona tijden’

Door de Coronacrisis is het risico dat leerlingen achterstanden op het schoolse curriculum oplopen reëel. Leerlingen zijn niet in een toestand van ‘hibernatie’ terecht gekomen! Hun ontwikkeling ging door en het is voor ouders en leraren belangrijk om daar enig zicht op te krijgen en niet enkel de focus te richten op het onderwijsprogramma.

Voor leerlingen met extra achterstanden dient zoveel mogelijk binnen de reguliere schooltijd gewerkt te worden aan deze tekorten. Een verlengde schooltijd, zoals extra lessen op woensdagnamiddag of zomerklassen kan hiertoe bijdragen. Het gespreid oefenen van leerstof levert op langere termijn betere leerresultaten op dan leerstof heel geconcentreerd aan te bieden. Met zomerscholen loop je het risico dat ze effect hebben op korte termijn. Om de prestaties voor taal en rekenen te verbeteren in het basisonderwijs kunnen ze effectief zijn indien:

  • gewerkt wordt met kleine groepen (5-15 leerlingen);
  • het programma gericht is op inhalen van leerachterstanden;
  • de leerstof duidelijk gestructureerd is en aansluit bij het schoolse programma.

Vanzelfsprekend wordt dit onderwijs verzorgd door competente leraren zodat het onderwijs de kenmerken van effectief onderwijs heeft.

Zie het artikel van NRO en de geciteerde wetenschappelijke literatuur: https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2020/05/Zomerscholen-en-verlengde-schooltijd.pdf?utm_source=nieuwsbriefmei20&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=nieuwsbriefmei20

Een andere maatregel om meer maatwerk te kunnen leveren binnen de grote klasgroepen en het opvangen van leerachterstanden is het inschakelen van onderwijsassistenten. Deze personeelsleden werken onder supervisie van de reguliere klasleraren en kunnen aan kleine groepen of individueel ondersteuning bieden binnen de klasgroep. We pleiten reeds lang voor deze bijkomende structurele omkadering in het basisonderwijs om de hoge werkbelasting van de leraren op te vangen en om beter tegemoet te komen aan de leernoden van de leerlingen. Een bijkomend voordeel is dat onderwijsassistenten in de gelegenheid kunnen gesteld worden om via werkplekleren een opleiding te volgen tot leraar en zo ook een antwoord kunnen bieden op het toenemende lerarentekort.

Inspirerend is ook de bijdrage van prof. R. Slavin(*) over evidence based onderzoek bij het inschakelen van onderwijsassistenten in het reguliere onderwijs.

“Our recent research reviews (Baye et al., 2019; Neitzel et al., 2020; Pellegrini et al., 2020) tell us that teaching assistants, with proven materials and expert professional development, can obtain outcomes as good as those obtained by certified teachers working as tutors.”

 Zie: https://robertslavinsblog.wordpress.com/2020/04/23/a-marshall-plan-for-post-covid-19-recovery/

(*) Robert Slavin is Director of the Center for Research and Reform in Education at Johns Hopkins University and Chairman of the Success for All Foundation