“Success for All” – DE opdracht voor elke school

Success for All is een van oorsprong succesvol Amerikaans taal- lees programma voor basisscholen. Het ontstond aan de Johns Hopkins-universiteit in Baltimore (USA) onder leiding van Robert (Bob) Edward SLAVIN (1950-2021). Het werd ontwikkeld op basis van wetenschappelijke kennis over wat werkt in het onderwijs.

Robert Slavin was hoogleraar aan het ‘Institute for Effective Education’ aan de Universiteit van York en directeur van het ‘Centrum voor Onderzoek en Hervorming in het onderwijs’ aan de Johns Hopkins-universiteit in Baltimore. Ook was hij voorzitter van de ‘Success for All’ stichting waarvan hij medeoprichter was.  Slavin probeerde met zijn onderzoek en publicaties te bevorderen dat alle leerlingen kunnen profiteren van het onderwijs. In 1986 ontwierpen Slavin en zijn vrouw, Nancy Madden het ‘Success for all’ model, een repliceerbaar model om falende scholen in de arme gebieden van Baltimore te helpen om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren. Dit model is gebaseerd op empirische kennis over factoren die een rol spelen bij het verbeteren van onderwijskwaliteit en leerprestaties. Het model wordt o.m. gebruikt in de Verenigde Staten en in Engeland. Slavin’s initiatieven op dit gebied resulteerden in de oprichting van de “Success for all Stichting” en de online database “Best Evidence Encyclopedia” die bedoeld is om pedagogen en onderzoekers te voorzien van bewezen onderzoeksresultaten op het gebied van onderwijsprogramma’s.  In 2014 ontving hij een eredoctoraat van de Rijksuniversiteit Groningen vanwege zijn voortdurende inzet voor een meer evidence-based benadering van het onderwijs.

Zie: R.E. Slavin, N.A. Madden, B. Chambers, B. Haxby, 2 Million children. Success for all. Corwin Press, Thousand Oaks, 2009, XII-392 p.
http://www.bestevidence.org/aboutbee.htm
http://www.successforall.org/About-Us/History-of-Success-for-All-Foundation/
Interview met R. Slavin:  https://www.youtube.com/watch?v=opnZk8oTUhA
https://didactiefonline.nl/artikel/eredoctoraat-robert-slavin

Het Success for All programma is een slimme effectieve mix van vele beloftevolle componenten.  Het Nederlandse Success for All programma bestaat uit 7 componenten: taal- en leesprogramma, samenwerkend leren, tutoring, driemaandelijkse toetsing, ouderbetrokkenheid, Success for All coördinator en training en coaching.

https://successforall-nederland.nl/wat-is-success-for-all/

Success for All: lezen en taal centraal. Goed leren lezen is de basis voor een succesvolle schoolloopbaan. Niet alleen technisch lezen is belangrijk maar vooral ook kunnen begrijpen wat je leest; lezen om iets te weten te komen of lezen voor je plezier. Daarom vormt lezen en taal de basis van Success for All. Het leren lezen én leesplezier wordt gestimuleerd door kinderen actief taal te laten gebruiken. Dit wordt gedaan door aansprekende verhalen en mooie (lees)boeken te lezen tijdens de taal-/leesles. Verwerking vindt plaats door samen te werken.

Sinds 2015 wordt in Groningen gewerkt aan de Nederlandse versie van dit Amerikaans schoolverbeteringsprogramma dat in vele onderzoeken effectief is gebleken. In 2020 is het rapport “Implementatie en effecten van Success for All in Nederland” verschenen. Het onderzoek wordt verder gezet. Op basis van de huidige ervaringen is verdere bijstelling, verbetering en doorontwikkeling van de Nederlandse versie aangewezen. Samenvattend zijn er enkele effecten van Success for All, maar minder dan gehoopt bij aanvang van het onderzoek. Ten aanzien van de effecten die wel gevonden zijn moet worden opgemerkt: het zijn samenhangen die zijn aangetoond in een quasi-experimenteel opgezet onderzoek waarbij causaliteit zich niet laat bewijzen en replicatie is nog nodig.

SfA (Success for All), is één van de weinige schoolse programma’s dat veel aandacht heeft gekregen in onderwijskundig onderzoek. Van tal van compensatorische programma’s die sinds 1964 werden geïntroduceerd, zoals ‘Head Start’ in  de USA  en het programma van Bereiter en Engelmann in Nederland, werd aangenomen dat ze een remediërende waarde zouden hebben voor kinderen in achterstandsituaties. In de USA werden kinderen in zomerklassen geplaatst en er werd in enkele weken iets bijgebracht waarvan men hoopte dat het een blijvend effect zou hebben. Ook de taal-denkprogramma’s die op grote schaal op Nederlandse kleuterscholen werden toegepast leverden geen belangrijke veranderingen op. Een conclusie bij deze compensatorische ontwikkelingsbeïnvloeding is: programma’s die gericht zijn op geïsoleerde gedragsaspecten, zoals taal, zijn bij voorbaat tot mislukking gedoemd. Slechts een integrale aanpak van kind, gezin en buurt (school) kan tot blijvende successen leiden. Het SfA programma houdt rekening met deze premisse en is gebaseerd op “ a multidimensional intervention theory, which holds that making significant differences in the achievement of students who are at risk requires intervening on many fronts”.

Zie: R.E. Slavin, e.a., 2 Million Children. Success for All.  o.c.,  p. 5

“Success for All (SFA) is a comprehensive whole-school approach designed to help high-poverty elementary schools increase the reading success of their students. It is designed to ensure success in grades K-2 and then build on this success in later grades. SfA combines instruction emphasizing phonics and cooperative learning, one-to-small group tutoring for students who need it in the primary grades, frequent assessment and regrouping, parent involvement, distributed leadership, and extensive training and coaching.”

Zie: Alan C. K. Cheung, Chen Xie, Tengteng Zhuang, Amanda J. Neitzel & Robert E. Slavin (2021) Success for All: A Quantitative Synthesis of U.S. Evaluations, Journal of Research on Educational Effectiveness, 14:1, 90-115, DOI: 10.1080/19345747.2020.1868031

Conclusie

Gedurende een periode van 33 jaar is SfA uitgebreid geëvalueerd, meestal door onderzoekers die geen verband houden met het programma. Deze kwantitatieve synthese van Cheung (2021) geeft een overzicht van de bevindingen van deze evaluaties. Zeventien Amerikaanse onderzoeken die aan strenge inclusienormen voldeden, hadden een gemiddelde effectgrootte van +0,24 (p < 0,05) op onafhankelijke metingen. De effecten waren het grootst voor laagpresteerders (ES= +0.54, p < .01). Hoewel de resultaten per studie verschillen, ondersteunen de gemiddelde effecten de effectiviteit van SfA voor het leessucces van kansarme leerlingen.